Chaplain’s Letter: The Word creates space….

The following article was written by David Phillips for the Zwolle ecumenical magazine Gaandeweg (april/mei/juni 2018 edition) on the subject above, which was the theme of this edition. They asked for 350-400 words. The Dutch translation, which follows, is what appears in the magazine. 

 Through the Word, God created heaven and earth. But we cannot see heaven until God opens our eyes by steps. The created order itself can begin to open our eyes to what is beyond. We are filled with awe on a mountaintop and when we see birds enjoying the freedom of flight. But the Word spoke more explicitly to reveal that space. By the Word, Jacob dreamt of a ladder between earth and heaven and cried out, “The Lord is in this place, and I did not know it!” [Gen 28:16] The Word told Moses to set apart a place of contact between heaven and earth. Jerusalem became that place until a Samaritan woman was told by Jesus, “the hour is coming when you will neither on this mountain, nor in Jerusalem, worship the Father…but in spirit and in truth.” [Jn 4:21] The Word was made flesh that we might see and enter that greater space. [Jn 3] The Word on the Cross brought heaven into earth. The Word raised up and ascended brings us into heaven by steps.

By that Word an inner space is opened, “The Kingdom of heaven is within you.” [Lk 17:21] The Word within creates space, first reconciling ourselves to ourselves, to breathe more freely and dwell in greater spaciousness within. The Word creates space in thought and action, ever dismantling too narrow visions of God, too narrow visions of love. The Word in our mouths opens up dialogue, permeating barriers between people. The Word creates hearts of compassion, that step back to give others space to grow. The Word creates space for friendship, “because I tell you what I am doing.” [Jn 15:15] The Word creates space for marriage, to figure a loftier union. The Word builds up the Church, an ever-expanding spiritual temple. The Word creates societies with space to think and love and worship, for its citizens to be free as a bird.

In a mountaintop vision John saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away.” [Rev 21:1]

The unbounded Word is forever creating new space.

 

Woord dat ruimte schept

Door het Woord schiep God de hemel en de aarde. Maar we kunnen de hemel niet zien totdat God onze ogen stap voor stap opent. De geschapen orde zelf kan onze ogen beginnen te openen voor dat wat aan haar voorbijgaat. We voelen ons vervuld van ontzag wanneer we op een bergtop staan en wanneer we vogels zien genieten van hun vrije vlucht. Maar het Woord sprak explicieter om de ruimte van de hemel te onthullen. Door het Woord droomde Jakob van een ladder naar de hemel en riep uit: “Op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat besefte ik niet” [Genesis 28:16]. Het Woord sprak tot Mozes dat hij een plek van contact moest maken tussen hemel en aarde. Jeruzalem werd die plek, totdat een Samaritaanse vrouw werd verteld: “er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden …maar in geest en waarheid” [Johannes 4:21]. Het Woord werd vlees zodat we deze grotere ruimte zouden kunnen zien en binnengaan [Johannes 3]. Het Woord aan het kruis bracht de hemel op aarde. Het Woord dat is opgewekt en opgevaren, brengt ons stap voor stap richting de hemel.

Door dat Woord wordt een innerlijke ruimte geopend: “Het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik” [Lucas 17:21]. Het Woord in ons schept ruimte, als eerste door onszelf met onszelf te verzoenen, ons vrijer te laten ademen en een grotere ruimte van binnen te ervaren. Het Woord schept ruimte in onze gedachten en daden, het ontmantelt steeds weer te beperkte beelden van God en te beperkte beelden van liefde. Het Woord in onze mond maakt dialoog mogelijk en doordringt barrières tussen mensen. Het Woord schept harten vol mededogen, die een stap terug doen om anderen de ruimte te geven om te groeien. Het Woord schept ruimte voor vriendschap, “omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb” [Johannes 15:15]. Het Woord schept ruimte voor het huwelijk, het laat zien hoe een verheven verbintenis eruit ziet. Het Woord bouwt de kerk op als een zich steeds verder uitbreidende geestelijke tempel. Het Woord schept samenlevingen waarin er ruimte is om na te denken, lief te hebben en te aanbidden, waar de burgers zo vrij als een vogel zijn.

Op een bergtop zag Johannes “een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij” [Openbaring 21: 1].

Het grenzeloze Woord zal altijd ruimte scheppen.