Teen Group WWJD

op (For Dutch see below/Er is een Nederlandse vertaling onderaan de pagina)

Our activities

Sunday morning Teen Group

Every 3th Sunday of the month there is a Teen Group meeting , before, but mainly during the regular service. We start at 10am in either the garden of the church or in one of the rooms of the Parsonage apartment. We start a half hour earlier than the regular Sunday service to allow for some in-depth discussion before we return to the church to join in the celebration of the holy supper. During these meetings we discus the past week(s) and do a Bible study into one of the points that were either raised in one of the previous meetings or that seem to be good to discuss.

All the dates for all the meetings are also in the agenda on the website.

Monday evening Teen Group

The Monday Teen Group is always 2 weeks after the Sunday Teen Group, that is either the fifth or first Monday of the month (I know it is a bit confusing but just check the agenda on this website). We start at 6 o’clock with a lovely dinner and after that we will do 1 of three things.

  • First of all we could have a Sunday-like Bible study but with less Bible, more googling and discussion. The topics discussed on Mondays are generally less clear and are thus more suitable for research by teens and leaders alike for a clear answer.
  • The second option is that we will do something practical with our faith. This could be helping to serve or prepare food for homeless people, visiting a seniors’ home but also using theatre games to explore our relationship with God.
  • The third option is providing a personal need for the teens, this could be a tutoring session during exam week. But watching a movie or playing games are also very likely to be personal needs.

Again for all dates of Teen Group activities please see the agenda on the website.

Teen Group Away Weekend

In Januari or Februari the first Teen Group Away Weekend will be planned.  On this weekend we will be talking about love and friendship.  Apart from the serious business there will be plenty of games, good food and general enjoyment.

Our mission

The mission of the Teen Group “What would Jesus do” (WWJD) is to provide teens with a place that is just for them within the church.  A place where teens can find fellowship, knowledge and a pastoral heart.  The primary goal of the teen group will not be to teach our youth the ways of the Church. In the first instance we aim to create a loving and safe environment, to create a network within the church, similar to networks at schools or at sport clubs.  As with the aforementioned examples the aim of this Group is for the peers to help and strengthen each other in the activity they join, which will be learning about and discussing the Christian life.  To further this aim and to add to it we aim to create an open and loving environment in which the teen will also feel free to question the teaching of the Church and Christianity. By talking about those doubts and points of critique a better understanding and prioritization of what is really important as a Christian will follow.   So the aim is not to tell teens what is what but rather to trigger them to come forward with the problems they face as a Christian growing up in a largely secular nation and, together with them, to face these issues head on.

 

Our Teen Group is led by Nathan Bunt always with assistance of another adult.  Click here for his contact details.

 

 

 

Onze activiteiten

Tienerclub op zondag morgen

Elke 3de zondag van de maand is er tienerclub, net iets voor, maar met hoofdzakelijk tijdens de reguliere dienst. op zondag starten we al om 10 uur s’ochtens. We verzamelen in de tuin of in een van de kamers van het appartement in de pastorie. We starten een half uur eerder dan de reguliere dienst om ons de kans te geven wat meer de diepe gesprekken te kunnen hebben voordat we weer terug gaan naar de kerk om samen met de rest van de kerk het heilig avondmaal te vieren. Tijdens de tienerclub op zondag bespreken we de afgelopen we(e)k(en) en doen we een Bijbelstudie over een onderwerp dat of uit de vorige tienerclub naar voren kwam of wat ons goed lijkt om te bespreken.

Alle data voor alle tienerclub activiteiten kun je ook vinden in de agenda op de website.

Maandag avond tienerclub

De tienerclub op maandag is altijd 2 weken na de tienerclub op zondag, dat is dus of de vijfde maandag van die maand of de eerste maandag van de volgende maand(ik weet dat het wat verwarrend is maar kijk gewoon even in de agenda als je het niet meer weet). We starten om 6 uur s’avonds met avond eten en daarna doen we 1 van van de volgende 3 dingen;

  • Ten eerste zouden we een bijbel studie kunnen hebben die lijkt op die van zondag. Maar dan met minder bijbel, meer googelen en meer discussie. De onderwerpen die we op maandag bespreken zijn over het algemeen minder eenduidig en zijn dus meer geschikt om samen onderzocht te worden door tieners en leiding samen dan dat er een duidelijk antwoord gepresenteerd wordt.
  • De tweede optie is dat we iets praktische gaan doen met ons geloof. Dat kan bijvoorbeeld zijn het helpen met het serveren of maken van eten voor daklozen, het bezoeken van een bejaarden tehuis, maar kan ook betekenen dat we theater technieken gebruiken om onze relatie met God verder te onderzoeken.
  • De derde optie is het dienen van de specifieke behoefte van de tieners, dat zou een bijles sessie kunnen zijn in een toets week. Maar ook het kijken van een film of het spelen van spelletjes zijn zeker behoeften die leven bij tieners.

Nogmaals, voor alle data van de tienerclub kijk in de agenda op de website.

 

Teen Group Away Weekend

In Januari of februari zal het eerste weekend weg met de tienerclub georganiseerd worden. Op dit weekend gaan we het hebben over vriendschap en liefde. Los van alle serieuze dingen die we gaan bespreken zal er ook veel tijd zijn voor spelletjes, goed eten en gewoon algemeen plezier.

Onze Missie

De missie van de tienerclub ”What would Jesus do” (WWJD) is om de tieners een plek te geven die speciaal voor hun is binnen de kerk. Een plek waar tieners elkaar kunnen spreken, kennis kunnen op doen en waar ze met hun problemen bij de leinding terecht kunnen. Het voornaamste doel van de tienerclub is niet het overdragen van kennis over the kerk. We richten ons in eerste instantie vooral op het creeren van een liefdevolle en veilige omgeving. Zo wordt een netwerk in de kerk gecreeren, net als op school of op sport clubs. Zoals bij de voorgenoemde voorbeelden is het doel van deze groep dat leeftijdsgenoten elkaar kunnen helpen bij de activiteiten die ze samen ondernemen, in dit gevaal dus het leren en discusseren over het leven als christen. Om dit doel niet in de weg te staan en zelfs een duwtje in de goede richting te geven is het doel om een open en liefdevolle omgeving te creeren waarin tieners zich vrij kunnen voelen om de leer van de kerk of het christendom krisch te bevagen. Door het te hebben over twijfels en punten van kritiek onstaat er een beter begrip en een verschuiving in wat echt belangrijk is als een christen. Dus het doel is niet om tieners de wet voor te schijven maar is daarintegen om ze aan te sporen om de probelem die ze ervaren bij het opgroeien als christen in een grotendeels geseculariseerde samenleving te benoemen. En om samen met ze deze problemen het hooft te bieden.