HTU Covid 19 Provisions

8 May 2020 (versie in het Nederlands hieronder)

Holy Trinity Church has begun to allow worshippers, by invitation, in conformity with the new Diocesan guidelines and well within what is recommended under Dutch Government guidelines.  

We will continue to Live-Stream our Sunday morning service also, so you can still participate from home. The link is here: www.holytrinityutrecht.nl/daily-prayer/ 

Sunday, Wednesday and Thursday Holy Communion Services:

At each Service we have only 5 places for individuals and 6 places in the church for 2 or 3 people from the same household.  We offer three times each week: 

  • Sunday morning at 10:30am (by invitation only)
  • Wednesday at 7pm
  • Thursday morning at 11am (only for those over 70 or otherwise vulnerable because of health conditions).  

You will need to be invited to attend the Sunday service, so that we can control how many come to any service.  If you would like to attend on Sunday, please email David Vollmer(office@holytrinityutrecht.nlstating which service time(s) you would like to attend, if you have a preference.  He will send an email invitation when your name is chosen.  

Daily Morning and Evening Prayer Services:

We have re-established the Daily Offices in Holy Trinity Church in Utrecht:

  • Morning Prayer: 8:00am Tuesday to Friday; 9:00am Saturday
  • Evening Prayer: 5:30pm Tuesday to Friday; 5:00pm Saturday

Given the low attendance you don’t need to book ahead of time for these services if you want to come.  We will stay 2 meters apart at all times during this service.  


Here are the provisions we are taking for safety at Communion Services:

1 You should not come to the service if you are experiencing any symptoms related to COVID-19: cough, sore throat, fever.  If you do cough or sneeze when you come, you should do that into a tissue and throw out the tissue and cleanse your hands.

2 When you come to Holy Trinity Church you are asked, if possible, to bring your own personal bottle of hand sanitizer. When you arrive you should use the sanitizer you have or from the bottle provided at the entrance.

3 We will remain 2 meters apart throughout the service (with one exception, see #10 below).

4 You will notice that the pews are marked out for where you can sit.  If you are a couple or family – up to three can sit together on the pews marked out on the Epistle side of the church (when you face the altar, the right side of the church).

5 The liturgy for the service will be printed out and already in those places marked out in the pews.  They are printed fresh each time and handled only with sterilized hands so will be clean.

6 At Sunday services with hymns, people are asked not to sing at present to the pre-recorded songs.

7 The sharing of the Peace of Christ will be done standing where we are without contact (except if you have come with someone from your household or as a couple).

8 Communion is in one kind only – the consecrated bread, there will be no sharing of the cup.  Anglican teaching has always been that, although it is preferable to receive in both kinds, a person receives the fullness of Christ in either the host or the cup.

9 During communion 3 people will come forward at a time to the altar rail and stand keeping 2 meters apart.  These three will then return to their pews before the next three come forward.  This way we will at all times keep 2 meters distance.  This distancing is not required if you are from the same household, but we will only have a maximum of 3 persons coming forward at a time.

10 The Chaplain will cleanse his hands with alcohol before preparing the altar.  During the celebration of Holy Communion, the breads will remain covered, with the exception of the priest’s host and the cup, which only the priest will receive.  Just before administering communion the priest will again wash his hands with alcohol and will put on a face mask to administer.  He will not touch peoples’ hands with his hand, only with the host.   

11  We will leave the church without shaking hands and keeping 2 meters from each other.

12 At each service we will have two volunteers to stay behind for a few minutes to wash down the surfaces (door, pews etc.) with alcohol in readiness for the next service.  We zijn begonnen met beperkte aanbidding

8 mei 2020

Holy Trinity Church is begonnen aanbidders toe te staan op uitnodiging, op een zeer beperkte manier, in overeenstemming met de nieuwe diocesane richtlijnen en ruim binnen wat is toegestaan onder de richtlijnen van de Nederlandse regering.

We zullen onze zondagochtenddienst ook live blijven streamen, zodat u nog steeds vanuit huis kunt deelnemen. De link is hier: www.holytrinityutrecht.nl/daily-prayer/

Zondag, woensdag en donderdag Heilige Communiediensten:

Bij elke dienst hebben we slechts 5 plaatsen voor individuen en 6 plaatsen in de kerk voor 2 of 3 personen uit hetzelfde huishouden. We bieden driemaal per week een dienst aan:

• Zondagmorgen om 10.30 uur

• Woensdag om 19.00 uur

• Donderdagochtend om 11 uur (alleen voor 70-plussers of mensen die kwetsbaar zijn vanwege gezondheidsproblemen).

U moet worden uitgenodigd om aanwezig te zijn, zodat we kunnen bepalen hoeveel mensen er naar een dienst komen. Als u wilt komen, stuur dan een e-mail naar David Vollmer (office@holytrinityutrecht.nl) en geef aan welke dienst(en) u wilt bijwonen, als u een voorkeur hebt. Hij zal per e-mail een uitnodiging sturen wanneer uw naam is gekozen.

Dagelijkse ochtend- en avondgebeddiensten:

We hebben de Daily Offices in Holy Trinity Church in Utrecht opnieuw opgestart. U kunt ook deelnemen door gebruik te maken van Zoom:

Ochtendgebed: 8:00 uur van dinsdag tot vrijdag; 9.00 uur zaterdag 

Avondgebed: 17.30 uur van dinsdag tot vrijdag; 17:00 zaterdag

Gezien de lage opkomst hoeft u niet van tevoren te reserveren voor deze diensten als u wilt komen. Tijdens deze dienst blijven we te allen tijde 2 meter uit elkaar.

De links om deze diensten live bij te wonen via Zoom of opnames achteraf vindt u op deze webpagina: www.holytrinityutrecht.nl/daily-prayer/

Dit zijn de maatregelen die we treffen om de veiligheid te waarborgen tijdens Communion Services:

1 U mag niet naar de dienst komen als u symptomen ervaart die verband houden met COVID-19: hoesten, keelpijn, koorts. Als u hoest of niest tijdens de dienst, doe dat dan in een tissue en gooi het tissue weg en reinig uw handen.

2 Wanneer u naar de Holy Trinity Church komt, wordt u gevraagd om, indien mogelijk, zelf een fles handdesinfecterend middel mee te nemen. Maak bij aankomst gebruik van uw eigen ontsmettingsmiddel of van de flacon ontsmettingmiddel bij de ingang.

3 We blijven gedurende de hele dienst 2 meter uit elkaar (met één uitzondering, zie # 10 hieronder).

4 U zult merken dat de banken waar u kunt zitten gemarkeerd zijn. Als u een stel of gezin bent, kunnen er maximaal drie bij elkaar zitten in de kerkbanken die aan de rechterzijde van de kerk (als u naar het altaar kijkt) zijn gemarkeerd.

5 De liturgie voor de dienst zal vantevoren worden afgedrukt en worden neergelegd bij de gemarkeerde kerkbanken. Ze worden elke keer opnieuw afgedrukt en tijdens de verwerking worden ze uitsluitend vastgehouden met gesteriliseerde handen, dus ze zijn schoon.

6 Bij zondagsdiensten met lofzangen zijn mensen wordt gevraagd om momenteel niet te zingen. Lofzangen zijn vooraf opgenomen liedjes.

7 Het delen van de Vrede van Christus zal gebeuren zonder dat we contact hebben (behalve als u met iemand uit uw huishouden bent of als stel bent gekomen).

8 De communie is maar in één soort: het gewijde brood, de beker zal niet gedeeld worden. De Anglicaanse leer heeft altijd aangegeven dat, hoewel het de voorkeur heeft om in beide soorten te ontvangen, een persoon de volheid van Christus ontvangt in of de hostie of in de beker.

9 Tijdens de communie komen 3 mensen tegelijk naar voren naar de altaarrail en houden 2 meter afstand van elkaar. Deze drie zullen dan terugkeren naar hun kerkbanken voordat de volgende drie naar voren komen. Zo houden we te allen tijde 2 meter afstand. Deze afstand is niet vereist als u uit hetzelfde huishouden komt, maar er komen maximaal 3 personen tegelijk naar voren.

10 De kapelaan reinigt zijn handen met alcohol voordat hij het altaar klaarmaakt. Tijdens de viering van de heilige communie blijven de broden bedekt, met uitzondering van de gastheer van de priester en de beker, die alleen de priester zal ontvangen. Vlak voor het avondmaal zal de priester opnieuw zijn handen wassen met alcohol en een gezichtsmasker opdoen om toe te dienen. Hij zal de handen van mensen niet met zijn hand aanraken, alleen de hostie.

11 We zullen de kerk verlaten zonder elkaar de hand te schudden en blijven op 2 meter afstand van elkaar.

12 Bij elke dienst hebben we twee vrijwilligers die een paar minuten achterblijven om de oppervlakken (deur, banken enz.) af te spoelen met alcohol, klaar voor de volgende dienst.